Förskolan Vilda Tilda ser synpunkter och klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och att rätta till fel som kan ha uppstått. 
 

Att lämna klagomål finns reglerat i skollagen 4 kap 7-8 §§ skollagen (2010:800). På förskolan Vilda Tilda sker det genom att vårdnadshavare, barn och andra intressenter ges möjlighet att via blankett lämna klagomål på förskolans verksamhet.

Klagomålsblanketten lämnas till förskolechef som vidarbefodrar blanketten till styrelsen. Klagomål gällande förskolechefs tjänsteutövning lämnas till styrelsen för förskolan Vilda Tilda eller till Stenungsunds kommun som är tillsynsmyndighet.

 

Utredningen görs av styrelsen tillsammans med förskolechef. Anmälaren ska efter utredning delges skriftligt svar senast tre veckor efter mottagningsdatum. Blanketten diarieförs sedan på förskolan. Förskolan vidtar lämpliga åtgärder om det visar sig att det finns brister i verksamheten.

 

Klagomålsblankett

  

 

 Rutiner för klagomål

på verksamheten